Regulamin

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie Markoporto.pl (zwanego dalej „Markoporto”).
 2. Administratorem jest Fashion & Glamour sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jaskółczej 15a/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000465681, posiadająca NIP: 7831700494 oraz kapitał zakładowy w wysokości 600.000 PLN.

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. Klientami Markoporto (dalej „Klienci”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Klient nie może korzystać z Markoporto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W celu korzystania z Markoporto, Klient powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Markoporto, poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska. Osoba będąca Użytkownikiem serwisu Facebook może dokonać Rejestracji, korzystając z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu do Facebook, w ramach usługi Facebook Conect. W takim przypadku dane Użytkownika Facebook przypisywane są automatycznie do rejestracji w Markoporto.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Markoporto, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Markoporto po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzące historie jego działalności w ramach Markoporto. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Markoporto. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 7. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwość korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Markoporto, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 8. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Markoporto dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Markoporto oraz że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Markoporto materiały bez zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Markoporto w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Markoporto, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

10. Umowa pomiędzy Klientem a Markoporto zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie korzystając ze stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Markoporto. Niezależnie od powyższego Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Markoporto, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Artykuł 3. Zakupy

 1. W celu dokonania zakupu Klient musi być zalogowany w Markoporto.
 2. W ramach Markoporto publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) i terminie ich dostępności do zakupu. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 3. Administrator zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 6. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacją o terminie realizacji Zamówienia (tj. wysyłki Produktów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas może od umowy odstąpić w terminie do 14 dni, licząc od dnia wydania zakupionych Produktów.
 7. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

Artykuł 4. Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w chwili wydawania mu Produktów w punkcie odbioru osobistego we Wrocławiu, przy ul. Mariana Smoluchowskiego 50/2, 50-372 Wrocław.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane.
 4. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 5. Dokonanie nabycia Produktu przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące. Faktura VAT wysyłana jest Klientowi w formie elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że chciałby otrzymać fakturę w formie tradycyjnej wraz z wysyłaną przesyłką zawierającą nabyte Produkty.
 6. Administrator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Markoporto. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Artykuł 5. Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Administratora jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Produktu) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Produktach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach Markoporto, trendach i wydarzeniach ze świata mody, urządzania wnętrz oraz stylu bycia, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez zmianę w ustawieniach swojego konta bądź wysłania rezygnacji na adres e-mail podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) do Użytkownika,

b) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora w zakresie Markoporto, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i Produktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Artykuł 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Markoporto lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego Produktu.
 7. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Administratora dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu Obsługi Klienta.
 9. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora odesłanej przez Klienta faktury korygującej, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu zgromadzonego na jego Koncie, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.

Artykuł 9. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Markoporto bądź drogą pisemną. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Administratora ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.

3. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, (4) świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. produkty spożywcze, (5) usług, które za zgodą Klienta zaczęły być wykonywane przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od Umowy, (6) produktów lub usług, których cena zależy od zmian na rynku finansowym, będących poza kontrolą Administratora, (7) dzienników, magazynów lub czasopism, (8) gier losowych lub loterii.

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Markoporto poinformuje o tym Klientów na stronach Markoporto. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Wszelkie może świadczyć usługi dodatkowe na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Markoporto"), układu i kompozycji stron internetowych Markoporto (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Oryginalne produkty
Ochrona Twoich danych
Sprawna obsługa
Bezpieczna dostawa
Bezproblemowe zwroty